Ontdek het probleem

 

Achter het probleem

 

Praktijk voor hypnose- en regressietherapie

 

 

Ook online!

Algemene Voorwaarden Hypnose Helmond

De Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van gratis of betaalde diensten bij Hypnose Helmond.

Op alle trajecten en diensten van Hypnose Helmond zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de eenmanszaak Hypnose Helmond, gevestigd aan de Veluwehof 112 te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 81296843.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met deelnemer of cliënt : de natuurlijke persoon of de organisatie die een dienst van Hypnose Helmond afneemt.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met diensten: alle door Hypnose Helmond aangeboden diensten zoals live en online workshops, live en online programma’s en online of live coaching op gebied van Hypnotherapie trajecten.

Om misverstanden te voorkomen is het nodig om voorafgaand aan het afnemen van diensten van Hypnose Helmond deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Afspraken

Afspraken voor sessies kunnen online of telefonisch gemaakt worden en zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hypnose Helmond behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren en zal dit in dat geval met onderbouwing aan desbetreffende cliënt mededelen.

Annulering

Kosteloze annulering van deelname aan online of live trainingen en/of workshops is uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na aanmelding. Deelnemer ontvangt in dat geval het volledige aankoopbedrag terug. Wanneer de Dienst reeds is afgenomen vervalt het recht op annulering en restitutie.

Annulering van gemaakte afspraken voor online of live sessies of behandelingen kan uitsluitend tot uiterlijk 24 uur voor de geplande dag en tijdstip van de afspraak. Bij niet tijdige annulering, of bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd, zullen de reguliere kosten hiervoor bij de client in rekening gebracht worden.

Indien door overmacht of op initiatief van Hypnose Helmond, een gemaakte afspraak niet door kan gaan, of een afgenomen dienst  niet kan worden geleverd, dan zorgt Hypnose Helmond voor een passend alternatief. In het geval dat dit tot gevolg heeft dat de datum, tijd of lokatie van een evenement wordt gewijzigd, stelt Hypnose Helmond de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte. Het wijzigen van afspraken of evenementen door Hypnose Helmond geeft geen recht op restitutie aan de deelnemer.

Tarieven

De tarieven van sessies en/of programma’s worden gecommuniceerd op de website. Hypnose Helmond kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling

Na het inplannen van een afspraak ontvangt u per e-mail een factuur met het te betalen bedrag. Betaling vindt vóór de eerste afspraak plaats, middels een bankbetaling. Indien u liever contant betaald kunt u, na het kennisgeven hiervan aan Hypnose Helmond, het te betalen bedrag op de dag van de eerste sessie voldoen. In het geval van vooraf overeengekomen deelbetalingen geldt dat betaling plaatsvindt in 2 termijnen, waarbij de tweede termijn voor aanvang van het tweede deel van het traject voldaan dient te zijn.

In het geval dat betaling niet tijdig plaatsvindt, behoudt Hypnose Helmond zich het recht voor de afspraak te annuleren. Na ontvangst van de betaling zal dan een nieuwe afspraak ingepland worden.

Vergoedingen

De Diensten van Hypnose Helmond vallen niet onder de zorgkostenvergoeding, ook al is hypnotherapie een onderdeel van alternatieve en/of complementaire en/of preventieve behandeling.

Programma’s

Alle onderdelen, die deel uitmaken van de door Hypnose Helmond aangeboden diensten zijn bedoeld voor je persoonlijke ontwikkeling. Elke handeling die je doet naar aanleiding van het afnemen van deze diensten zijn je eigen verantwoordelijkheid. Hypnose Helmond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor consequenties en resultaten.

Het doel van de diensten is om je bewust te maken van de mogelijkheden die je zelf hebt om positieve veranderingen te realiseren in je eigen leven. Hypnose Helmond geeft geen garanties over resultaten. Resultaten behalen zijn het gevolg van toewijding aan je doelen, volledige eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor het oplossen van je problemen en/of belemmeringen, persoonlijke ontwikkeling, doorzettingsvermogen, inspanning leveren en akties ondernemen.

Geen enkele therapie biedt garanties. Om die reden zou het geven van garanties over resultaten niet alleen onjuist zijn maar ook oneerlijk en onethisch. Hypnose Helmond garandeert de inspanningsverplichting om de cliënt naar beste kunnen en weten, zo goed mogelijk te helpen en handelt daarbij met de grootst mogelijke integriteit. Programma’s van Hypnose Helmond zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandelingen.

Betwisting

Alle door Hypnose Helmond aangeboden diensten betreft een samenwerking tussen cliënt en Hypnose Helmond. Resultaten zijn hierdoor sterk afhankelijk van de toewijding, motivatie en inspanning van de cliënt. Er wordt door HYpnose Helmond daarom geen garantie verleend over het uiteindelijke resultaat. 

Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Hypnose Helmond en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Medisch advies

Hypnose Helmond, is geen arts, psycholoog of psychiater en geeft daarom geen medisch advies en schrijft geen medicatie voor. In geval dat de cliënt lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen heeft, onder behandeling of toezicht van een medisch of specialist staat of medicatie gebruikt dan dient de cliënt te allen tijde zelf vooraf medisch advies in te winnen of deelname aan diensten en/of sessies van Hypnose Helmond verantwoord is. 

Afname van - en deelname aan- diensten  en/of sessies van Hypnose Helmond is geheel op eigen risico en verantwoording. Alle therapieën zijn gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes voor hypnotherapie.

Aansprakelijkheid

Hypnose Helmond spant zich ervoor in om deelname aan alle diensten op een zo prettige en veilig mogelijke manier te laten verlopen voor de cliënt. Hypnose Helmond is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade. 

Hypnose Helmond is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een (groeps)sessie, workshop of masterclass.

Hypnose Helmond aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schadevergoeding aan deelnemers aan haar programma’s en/of sessies. 

Op alle geschillen van welke aard ook, die deze Algemene Voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

Copyright

Het is niet toegestaan om de inhoud van Hypnose Helmond programma’s of bestanden -of delen daarvan- te verspreiden of te kopiëren of op een zodanige manier te gebruiken waarvan je met gezond verstand kan inschatten dat dit niet de bedoeling is. Als gebruiker van de materialen en/of deelnemer aan een programma stem je er automatisch mee in dat overtreding hiervan tot direct opeisbare schadevergoeding en/of juridische gevolgen zal leiden.

Ik werk met veel plezier aan mijn website en het samenstellen van online materiaal. In het schrijven van programma’s, e-books, werkboeken, blogs en andere content steek ik heel veel tijd en energie. Ik steek veel tijd, geld en energie in het volgen van opleidingen en persoonlijke ontwikkeling en deel mijn kennis graag met je. Daarom is het niet de bedoeling dat je zomaar inhoud van deze website en/of mijn programma’s en/of mijn sessies kopieert en gebruikt.